IPIS

Informacijski poslovni sustav za računovodstveno-financijsko poslovanje
Glavna knjiga

Glavna knjiga

Glavna knjiga je evidencija svih poslovnih i računovodstvenih događaja nekog poslovnog subjekta.

 • Knjiženje
 • Automatska kontrola ispravnosti dokumenta
 • Automatsko knjiženje izvoda iz GK u SK, te zatvaranje računa u knjizi URA
 • Liste:
  • Kontrolne liste
  • Analitičke liste
  • Sintetičke liste
  • Dnevnici knjiženja
  • Rekapitulacije
 • Automatsko kreiranje svih potrebitih EXCEL obrazaca (P-RAS, OBV-M, BIL, itd.) s podacima direktno iz aplikacije
 • Mogućnost razvrstavanja i praćenja prihoda, odnosno rashoda prema njihovom izvoru (proračunski, vlastiti, ostali)
Open Imagination

Salda konti

Knjiga izlaznih / ulaznih računa se koristi kao evidencija svih prometnih promjena koje su vezane uz nastanak izlaznih računa za kupce i njihovu naplatu, kao i uz primitak ulaznih računa od dobavljača i njihovo plaćanje. Ova evidencija se koristi kao pomoćna evidencija koja može, ali i ne mora biti direktno vezana uz glavnu knjigu.

 • Knjiga URA
 • Knjiga IRA
 • Temeljnice
 • Izvodi
 • Automatski prihvat izvoda
 • Automatsko knjiženje stavaka SK u GK (zaduživanje konta troška i obveze, odnosno prihoda)
 • Rasknjižavanje stavke iz SK na više stavaka u GK
 • Plaćanje sa više žiro računa
 • Liste:
  • Kontrolne liste
  • Dnevnici knjiženja
  • Kartice
  • Izvadci otvorenih stavaka i opomene partnerima
  • Knjiga URA
  • Knjiga IRA
Open Imagination

Blagajničko poslovanje

Podrazumijeva vođenje gotovinskih transakcija unutar poduzeća.

 • Neograničeni broj blagajni (kunskih ili deviznih)
 • Tečajna lista
 • Automatski prijenos blagajne u GK
 • Liste
  • Blagajnički izvještaji
  • Kartice
  • Sintetičke kartice
  • Uplatnica
  • Isplatnica
Open Imagination

Platni promet

 • Unos virmana po grupama
 • Izvršenje plaćanja
 • Zbrojni nalog
 • e-nalog
 • Zahtjev za plaćanje partnerima

Excel obrasci

Služe za automatsko spremanje podataka glavne knjige u excel obrasce.

 • Podržani obrasci:
  • Bilanca (obrazac BIL)
  • Izvještaj o novčanim tijekovima (obrazac NT)
  • Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO)
  • zvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima (RAS-funkcijski)
  • PR-RAS, S-PR-RAS
  • TMP

Konsolidirani obrasci - zbrajanje više istovjetnih obrazaca u jedan jedinstveni obrazac. Pogodno za korisnike koji moraju zbrojiti obrasce za više izdvojenih organizacijskih jedinica (npr. županije,...).

Open Imagination

Planiranje prihoda i rashoda

 • Planiranje aktivnosti na godišnjem i mjesečnom nivou
 • Izvješća o sredstvima i utrošku sredstava u razdoblju
 • Preuzimanje plana iz sustava državne riznice i implementacija podataka u aplikaciju
Open Imagination

Osnovna sredstva

Praćenje osnovnih sredstava po:

 • Financijskom zaduženju (organizacijska jedinica)
 • Mjestu troška (soba, zgrada)
 • Osobnom zaduženju (djelatnik)
 • Nomenklaturnim grupama
 • Grupe osnovnih sredstava
 • Aktivna i pasivna OS
 • Donirana OS
 • Podržane obrade podataka po:
  • Knjiženje prometa po dokumentima
  • Promjena smještaja OS, sa prikazom na kartici OS
  • Isknjiženje OS, sa prikazom na kartici
  • Amortizacija
  • Inventura
  • Automatska inventura pomoću ručnog računala i bar – code naljepnica

Lista osnovnih sredstava:

 • Analitički
 • Sintetički
Open Imagination

Materijalno poslovanje

 • Praćenje materijala po skladištima i grupama materijala
 • Knjiženje količinski (za skladištara)
 • Vrijednosno (sa ili bez PDV-a)
 • Kontrola cijene prema ugovoru
 • Inventura
 • Početno stanje
 • Prijenos podataka za dislocirana skladišta
 • Automatski prijenos podataka u GK ( financijsko zaduživanje i razduživanje stanja skladišta materijala i gotovih proizvoda)
 • Pregledi:
  • Po dokumentima
  • Pregled dnevnog knjiženja
  • Dnevnik knjiženja
  • Zalihe materijala
  • Stanje konta (mjesečno, kumulativno, pojedinačno)
  • Inventurna lista
  • Primka / izdatnica
Open Imagination

Sitni inventar

Praćenje sitnoga inventara po:

 • Financijskom zaduženju (organizacijska jedinica)
 • Mjestu troška (soba, zgrada)
 • Osobnom zaduženju (djelatnik)
 • Amortizacijskim grupama
 • Inventura
 • Knjiženja:

  • Knjiženje na karticu SI
  • Inventura
  • Ispravak vrijednosti
  • Saldiranje
  • Liste

Kadrovska evidencija

Kadrovska evidencija se koristi za upis osoba/djelatnika koji se pojavljuju kod ostalih aplikacija - poput "Plaća", "Ugovora o djelu", "Blagajne", itd.

Kadrovska evidencija se sastoji od niza podataka od kojih je većina u pod-tablicama radi jasnoće i lakšeg unosa:

 • Osnovni podaci - osnovni podaci o osobi te svi jedinični podaci koji su potrebni za određenu aplikaciju
 • Krediti
 • Obustave
 • Prijevoz
 • Računi
 • Osobni odbici/Porezne olakšice
 • Koeficijenti - koeficijent osobe je razrađen u"pod-tablici"
 • Članovi obitelji - ako je ovdje upisana neka uzdržavana osoba, ona se automatski koristi kao odgovarajući osobni odbitak
 • Izostanci
 • Godišnji
 • Staž - staž razrađen po zaposlenjima
 • Rezultati rada
 • Ispiti
 • Zanimanja
 • Neoporezivo - svi neoporezivi dodaci osim prijevoza
 • Prekovremeni/Dežurstva

 • Uz same mogućnosti unosa i pregleda podataka, kadrovska evidencija sadrži velik broj izvještaja kao što su npr.:

  • Kartica djelatnika
  • Popis osoba (sa i bez koeficijenata)
  • Popis po organizacijskim jedinicama
  • Lista kredita
  • Lista obustava
  • ...te mnoge druge
Open Imagination
Open Imagination

Obračun plaća

Obračun plaća uz sam obračun plaća podržava i ostale isplate poput jubilarnih nagrada, isplata pomoći i slično.

Velika prednost u odnosu na dosadašnji, uobičajeni model obračuna plaća, je ta da podržava više aktivnih, paralelnih isplata (nije potrebno zaključavanje trenutne isplate kako bi se otvorila nova) uz vrlo jednostavan odabir aktivne isplate (ona isplata na kojoj se trenutno radi).

Prilikom isplati "drugih" isplata, program samostalno nastavlja tamo gdje je stala isplata plaće (osobni odbici, porezi). Prilikom unosa iznosa drugih isplata, često je korisnicima lakše upisati neto koji žele dobiti (pa i koliko je neoporezivo od toga) tako da program automatski oduzme neoporezivo, preračuna ostatak iz neta u bruto koristeći prijašnju isplatu plaće, te sve što morate napraviti nakon upisa stavke jest obračun i izvući liste - nema više ručnog preračunavanja.

Uz to, unos evidencije za svaku isplatu (a prvenstveno za plaću) je velikim dijelom automatiziran pa se tako prilikom početne pripreme evidencije za novu isplatu nudi čak 5 načina punjenja evidencije (od potpune automatike do osnovne automatike koja puni sve što se može iz podataka kadrovske evidencije - krediti, neoporezivi dodaci, osobni odbici).

Nakon što je evidencija pripremljena, može se pregledati, korigirati prema potrebama. Prednost programa je i u tome što automatski nadzire da li su podaci neke osobe u kadrovskoj evidenciji bili mijenjani te se to reflektira na aktivnu isplatu bez potrebe da korisnik pamti kod koje osobe i što se mijenjalo.

Od ispisa tu su svi zakonom propisani izvještaji: Obračunski list, Zbrojni nalog, ID obrazac, ER-1 obrazac, godišnje liste poput kartona djelatnika, te mnogi drugi.

Uz same izvještaje, program podržava snimanje zbrojnog naloga u SEPA XML formatu za razne banke.

Open Imagination

Fakturiranje

 • kunsko
 • devizno
 • automatski prijenos u knjigu ulaznih računa
 • obračun PDVa
Open Imagination

Ugovori o djelu

Ugovori o djelu su bazirani na istim postavkama kao i obračun plaća te se na taj način unificira rad sa svim isplatama.

Ovom aplikacijom se mogu obračunati ugovori o djelu, autorski honorari, itd.

Kao i obračun plaća, program podržava višestruke aktivne isplate.

Razlike se pojavljuju jedino u pojedinim dijelovima programa, kao što je daleko manje detalja u kadrovskoj evidenciji, jednostavniji obračun, te manje potrebnih izvještaja.

Moguće je korištenje OBRAČUNA PLAĆA I UGOVORA O DJELU unutar istog programa te je prebacivanje iz jednog u drugi trivijalna stvar. Na taj način jedna osoba može brzo i efikasno obavljati sve vrste isplata.

Open Imagination

Javna nabava

Program sadrži kompletan glavni rječnik javne nabave

Javna nabava radi se za robe i usluge, pa je sukladno tome isto i omogućeno kroz program. Izrada plana i praćenje realizacije za robe i usluge može se raditi na dva odvojena načina:

 • kroz skladište (materijalno poslovanje)
 • kroz glavnu knjigu (financijsko poslovanje)